November

Tuseday November 3, 2020- No School
 
Wednesday Novemer 11, 2020- Picture Retake Day
 
Wednesday November 25, 2020- No School
 
Thursday November 26, 2020- No School
 
Friday November 27, 2020- No School